1.2.2021: Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláška

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v novém zákoně zakotvena v § 73 - § 77.

Nový zákon o odpadech je k dispozici ke stažení ve Sbírce zákonů zde.

Změny týkající se hodnocení nebezpečných vlastností:

  • pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se uděluje nejvýše na dobu 3 let;
  • jednou z podmínek pro získání pověření je vysokoškolské vzdělání (původně se jednalo o vysokoškolské jednání technického nebo přírodovědného směru);
  • obsah žádosti o udělení prověření (včetně prodloužení) je vymezen v Příloze č. 11 zákona o odpadech.

 

Vyhláška č. 8/2020 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů stanovuje:

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.