Domovská stránka HNVO
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO)

Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je vymezena:

  • zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  • vyhláškou  č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Podle výše uvedeného zákona nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na základě zadání vlastníka odpadu, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Ve vyhlášce je mj. definován obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsah osvědčení a sdělení.

Výsledkem hodnocení je vždy jedna z následujících dvou možností:

1) Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu - na základě Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů může původce nebo oprávněná osoba s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie „O“ – ostatní odpad.

2) Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností - v případě vydání Sdělení musí původce nebo oprávněná osoba s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie „N“ – nebezpečný odpad.


Osvědčení a Sdělení se vydávají elektronicky prostřednictvím tohoto systému.

Pro práci se systémem jsou k dispozici manuály pro žadatele o hodnocení a pověřené osoby. V případě nejasností lze využít možnosti zaslat dotaz do EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz).

Základní pojmy

ŽADATEL

  • původce nebo provozovatel zařízení, který podává elektronickou žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů prostřednictvím systému
  • podmínkou pro podání žádosti je předchozí registrace do systému, a to prostřednictvím registračního formuláře na www.ispop.cz (registr uživatelů je v systému HNVO a ISPOP totožný)

POVĚŘENÁ OSOBA

  • fyzická nebo právnická osoba, která je na základě pověření ze strany Ministerstva životního prostředí a/nebo Ministerstva zdravotnictví oprávněna k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

ODBORNÝ ZÁSTUPCE POVĚŘENÉ OSOBY

  • osoba, která odpovídá za řádné hodnocení nebezpečných vlastností odpadů u pověřené osoby (jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání)  

HLAVNÍ POVĚŘENÁ OSOBA (HPO)

  • osoba, kterou vybral žadatel v žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu jako hlavní a odpovídá za vydání Osvědčení nebo Sdělení v systému; má oprávnění požádat žadatele o doplnění žádosti, případně žádost s uvedením důvodu zrušit  

PŘIZVANÁ POVĚŘENÁ OSOBA (PPO)

  • osoba, která postupuje v koordinaci s hlavní pověřenou osobou a která stejně jako hlavní pověřená osoba potvrzuje výsledek hodnocení žádosti

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI

  • vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů - nařízení komise (EU) č. 357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

 

Nebezpečné vlastnosti

Kód

Název

Pověření uděluje

HP 1

Výbušné

Ministerstvo životního prostředí

HP 2

Oxidující

Ministerstvo životního prostředí

HP 3

Hořlavé

Ministerstvo životního prostředí

HP 4

Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži

Ministerstvo zdravotnictví

HP 5

Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí

Ministerstvo zdravotnictví

HP 6

Akutní toxicita

Ministerstvo zdravotnictví

HP 7

Karcinogenní

Ministerstvo zdravotnictví

HP 8

Žíravé

Ministerstvo zdravotnictví

HP 9

Infekční

Ministerstvo zdravotnictví

HP 10

Toxické pro reprodukci

Ministerstvo zdravotnictví

HP 11

Mutagenní

Ministerstvo zdravotnictví

HP 12

Uvolňování akutně toxického plynu

Ministerstvo životního prostředí

HP 13

Senzibilizující

Ministerstvo zdravotnictví

HP 14

Ekotoxický

Ministerstvo životního prostředí

HP 15

Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Ministerstvo životního prostředí