Domovská stránka HNVO

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 

Problematika HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ (HNVO) je vymezena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 

Podle výše uvedených právních předpisů může původce nebo oprávněná osoba nakládající s nebezpečným odpadem za určitých okolností požádat pověřenou osobu k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

Výsledkem hodnocení je vždy jedna z následujících dvou možností:


1.) Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

Na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů může původce nebo oprávněná osoba s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie „O“ – ostatní odpad.

2.) Sdělení o tom, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností

V případě vydání sdělení musí původce nebo oprávněná osoba s tímto odpadem nakládat jako s odpadem kategorie „N“ – nebezpečný odpad.


Osvědčení a sdělení se vydávají elektronicky prostřednictvím tohoto systému.

Pro práci se systémem jsou k dispozici manuály pro žadatele o hodnocení a pověřené osoby. V případě nejasností lze využít možnosti zaslat dotaz do EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz).

Základní pojmy:

ŽADATEL

- původce nebo oprávněná osoba, která podává elektronickou žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů prostřednictvím systému
- podmínkou pro podání žádosti je předchozí registrace do systému, a to prostřednictvím registračního formuláře na www.ispop.cz (registr uživatelů je v systému HNVO a ISPOP totožný)

POVĚŘENÁ OSOBA

- fyzická nebo právnická osoba, která je na základě pověření ze strany Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví oprávněna k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- nebezpečné vlastnosti odpadů pod kódy HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí,
- nebezpečné vlastnosti odpadů pod kódy HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 9, HP 10, HP 11 a HP 13 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví

ODBORNÝ ZÁSTUPCE POVĚŘENÉ OSOBY

- osoba, která odpovídá za řádné hodnocení nebezpečných vlastností odpadů u pověřené osoby (jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání),

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI

- vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů - nařízení komise (EU) č. 357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Nebezpečné vlastnosti

Kód

Název

HP 1

Výbušné

HP 2

Oxidující

HP 3

Hořlavé

HP 4

Dráždivé - dráždivé pro oči a kůži

HP 5

Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí

HP 6

Akutní toxicita

HP 7

Karcinogenní

HP 8

Žíravé

HP 9

Infekční

HP 10

Toxické pro reprodukci

HP 11

Mutagenní

HP 12

Uvolňování akutně toxického plynu

HP 13

Senzibilizující

HP 14

Ekotoxický

HP 15

Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl